GAŚNICA PROSZKOWA ABC

Gaśnice proszkowe przeznaczone są do gaszenia pożarów z grup A, B i C albo B, C w zależności od rodzaju użytego proszku. Możliwe jest także gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem, zwykle do 1000V. Istnieją również gaśnice przeznaczone na wyższe napięcia.

GAŚNICA ŚNIEGOWA CO2

Gaśnice śniegowe służą do gaszenia pożarów z grup B, urządzeń elektrycznych zwykle do 1000 V, a zwłaszcza elektroniki i maszyn precyzyjnych. Zaletą gaśnic śniegowych jest brak jakiegokolwiek zanieczyszczenia gaszonych przedmiotów i pomieszczeń. Wadą jest natomiast ich duża masa w porównaniu z innymi gaśnicami o podobnej skuteczności. Gaśnicą śniegową nie należy gasić ludzi, gdyż działanie tak niskiej temperatury powoduje dodatkowe obrażenia.

GAŚNICA PIANOWA

Gaśnice pianowe służą do gaszenia pożarów z grup A, B. W porównaniu z gaśnicami proszkowymi gaśnice pianowe są bardziej ekologiczne, a czyszczenie pomieszczeń po użyciu środka gaśniczego jest znacznie łatwiejsza.

GAŚNICA WODNO MGŁOWA AF

Gaśnice wodno-mgłowe doskonale nadają się do gaszenia pożarów olejów i tłuszczy jadalnych, płonącej na ludziach odzieży, ważnych dokumentów i urządzeń. Skutecznie gaszą nie pozostawiając śladów po użyciu środka gaśniczego.

GAŚNICA NA GAZ FE 36 BC

Gaśnica GH przeznaczona jest do gaszenia pożarów z grupy B i C pod napięciem do 36 kV. Zalecana jest wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka skuteczność oraz brak zanieczyszczeń po środku gaśniczym.

GAŚNICE PRZEWOŹNE

To gaśnice o masie powyżej 20 kg, wyposażone w wózek do sprawnego transportu gaśnicy. Gaśnice przewoźne stanowią wyposażenie chroniące miejsca szczególnie narażone na pożar, lub takie, w których pożar jest trudny do opanowania lub grozi poważnymi konsekwencjami.

 

Grupy pożarowe:

strażak toruń Pożar materiałów stałych (np. drewna, papieru, węgla, tkaniny, słomy).
strażak toruń Pożar cieczy i materiałów stałych topiących się (np. nafty, benzyny, alkoholi, parafiny, farb, lakierów, rozpuszczalników).
strażak toruń Pożar gazów (np. gazu miejskiego, metanu, propanu, wodoru, acetylenu).
strażak toruń Pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych (np. rozgrzanego oleju jadalnego na patelni, we frytownicy).
strażak toruń Pożary w pobliżu urządzeń elektrycznych do 1000V (np. żelazka, suszarki, czajnika, tostera, ładowarki).

 

Dobór gaśnic:

Budynki
 Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada,
z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:
1) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
a. zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
b. produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
c. zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
2) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
Magazyn, w którym są składowane butle z gazem płynnym w zależności od masy składowanego gazu płynnego, wyposaża się w gaśnice proszkowe o masie 9 kg w ilości:
a) 1 gaśnica - w przypadku składowanego gazu płynnego o masie do 440 kg,
b) 2 gaśnice - w przypadku składowanego gazu płynnego o masie od 441 kg do 5.500 kg oraz dodatkowo jedną gaśnicę na każde 10.000 kg masy składowanego gazu płynnego powyżej 5.500 kg.
Dopuszcza się stosowanie 2 gaśnic śniegowych CO2 o masie 5 kg każda zamiast gaśnicy proszkowej o masie 9 kg.

Stację paliw płynnych wyposaża się w sprzęt przeciwpożarowy:
a) 2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda;
b) 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda;
c) 3 koce gaśnicze;
d) 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda i koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego.

Samodzielną stację gazu płynnego wyposaża się w sprzęt przeciwpożarowy, o którym mowa powyżej  pkt d).

Punkt przedszkolny, klub malucha wyposaża się w gaśnicę proszkową ABC o masie środka gaśniczego co najmniej 4 kg.

Tunel o długości większej niż 500 m powinien posiadać punkty alarmowe zlokalizowane we wnę¬kach ściany bocznej tunelu, przy czym dopuszcza się ich wykonanie w postaci skrzynek na ścianie bocznej tunelu. Punkty alarmowe powinny być wyposażone co najmniej w telefon alarmowy i dwie gaśnice proszkowe z proszkiem ABC o masie środka gaśniczego nie mniejszej niż 6 kg każda.

Obiekty budowlane w pasie drogowym autostrady powinny być wyposażone w sprzęt gaśniczy i ratowniczy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
MPO (miejsca poboru opłat) powinny być dodatkowo wyposażone w jedną gaśnicę o masie środka gaśniczego nie mniejszej niż 6 kg na dwa stanowiska poboru opłat.

Pojazd samochodowy wyposaża się w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia – nie dotyczy motocykla.

Autobus powinien być wyposażony w dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga – wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia. Autobus o długości nie przekraczającej 6 m może być wyposażony w jedną gaśnicę.

Taksówkę wyposaża się w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym 
w razie potrzeby jej użycia.

Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób powinny wyposażone być  w dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz przestrzeni przeznaczonej do przewozu osób.

Ciągnik rolniczy, leśny oraz pojazd wolnobieżny wyposaża się w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia.

Tramwaj silnikowy powinien być wyposażony w gaśnicę śniegową o zawartości 5 kg dwutlenku węgla lub gaśnicę proszkową o zawartości 6 kg proszku przeznaczonego do gaszenia pożarów grup ABC, umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym, w pobliżu stanowiska motorniczego.
Zespół tramwajowy powinien być wyposażony w co najmniej 2 gaśnice spełniające wymagania, o których mowa powyżej.

Parkingi, na które usuwane są pojazdy przewożące towary niebezpieczne wyposaża się w:
a) odpowiednie znaki drogowe oraz znaki informacyjno-ostrzegawcze;
b) sprzęt przeciwpożarowy, w szczególności:
 gaśnicę przewoźną 25 kg proszkową lub CO2,
 dwie gaśnice proszkowe 6 kg,
 2 koce gaśnicze,
 skrzynię zawierającą co najmniej 1 m3 piasku,
 substancje i materiały neutralizujące.

Pojazdy przewożące towary niebezpieczne – ADR:
a) do 3,5 t D.M.C. – dwie gaśnice proszkowe ABC 2 kg (w tym jedna w kabinie kierowcy);
b) od 3,5 t do 7,5 t D.M.C. – gaśnica proszkowa ABC 2 kg w kabinie, gaśnica proszkowa ABC 6 kg 
w pojemniku na zewnątrz pojazdu;
c) pow. 7,5 t D.M.C. – gaśnica proszkowa ABC 2 kg w kabinie, dwie gaśnice proszkowe ABC 6 kg 
w pojemnikach na zewnątrz pojazdu;
d) pojazd-cysterna - gaśnica proszkowa ABC 2 kg w kabinie, dwie gaśnice proszkowe ABC 6 kg 
w pojemnikach na zewnątrz pojazdu.

 

Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone:

1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
a. przy wejściach do budynków,
b. na klatkach schodowych,
c. na korytarzach,
d. przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
2) w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
a. odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
b. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Śledź nas na Facebooku